Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zvolil náš výrobek. V případě dodržování pokynů pro obsluhu, které naleznete v uživatelské příručce, zaručujeme vysokou kvalitu a spolehlivý výkon našich výrobků.

Upozorňujeme, že záruční povinnosti jsou specifické pro danou zemi.

Společnost PocketBook neposkytuje globální (celosvětovou) záruku. Záruční povinnosti společnosti PocketBook jsou lokální a mohou se lišit v závislosti na tom, ve které zemi bylo zařízení zakoupeno.

Záruční povinnosti stanovené společností PocketBook pro určitou zemi platí pouze pro zařízení, která společnost PocketBook určila k prodeji v této zemi, byla v této zemi zakoupena a získala certifikaci či podobné postupy ověření shody s normami v této zemi.

Obecné záruční podmínky

Společnost PocketBook na základě těchto záručních podmínek podle svého uvážení opraví nebo vymění zařízení či jeho vadné součásti. Společnost PocketBook může vadné součásti vyměnit za nové nebo renovované součásti či zařízení, které jsou z hlediska funkčnosti a výkonu rovnocenné novým součástem.

Všechny vyměněné součásti a zařízení se stávají majetkem společnosti PocketBook.

Tyto záruční podmínky platí pro každou opravu či výměnu součástí zařízení po zbývající část původní záruční lhůty, nebo po dobu 3 měsíců ode dne vrácení zařízení ze servisu podle toho, která doba je delší.

Před prohlášením výrobku společnosti PocketBook za vadný a návštěvou autorizovaného servisního střediska se prosím spojte s naším telefonickým asistenčním střediskem nebo autorizovaným servisním střediskem ve vaší zemi. Kontaktní údaje na telefonické asistenční středisko a autorizovaná servisní střediska naleznete na oficiálních mezinárodních webových stránkách společnosti PocketBook na adrese www.pocketbook.ch. Zde vyhledejte sekci „Podpora“ pro svou zemi.

Tato záruka se nevztahuje na přepravní náklady a rizika spojená s přepravou vašeho zařízení do autorizovaného servisního střediska a zpět, není-li zákonnými předpisy dané země stanoveno jinak.

Zařízení můžete zaslat do servisního střediska ze země či oblasti, v níž má společnost PocketBook autorizované servisní středisko. Jestliže se nacházíte v zemi či oblasti, v níž společnost PocketBook nemá autorizované servisní středisko, musíte zařízení odeslat do správného servisního střediska sami na vlastní náklady. Společnost PocketBook vám nemůže poskytnout součinnost a nenese odpovědnost za přeshraniční doručení zařízení do autorizovaného servisního střediska ani příslušné celní odbavení v souvislosti s tímto doručením.

Upozorňujeme, že budete muset uhradit diagnostické úkony, jestliže autorizované servisní středisko zjistí tyto skutečnosti:

  • Po diagnostice se zjistí, že na opravu se nevztahují záruční podmínky (v mimozáručních případech).
  • Zařízení funguje správně a nebyly zjištěny žádné vady či poruchy.
  • Uživatel odmítne záruční servis.

Upozorňujeme, že cena za diagnostiku se v jednotlivých servisních střediscích liší a společnost PocketBook ji nestanovuje ani neurčuje.

Opravy nebo služby smí zajišťovat pouze osoby autorizované společností PocketBook. Kontakty na autorizovaná servisní střediska jsou uvedeny na webových stránkách www.pocketbook.ch v sekci „Podpora“ pro vaši zemi. Demontáž zařízení, jeho oprava či jiný zásah do jeho fungování se považují za zákrok třetí strany a budou mít za následek odmítnutí záručního servisu.

Před odesláním žádosti do servisního střediska zálohujte všechna důležitá data a vymažte všechny důvěrné nebo osobní údaje.

Záruční lhůta výrobku a životnost výrobku

Záruční lhůta pro zařízení společnosti PocketBook činí 24 měsíců od data nákupu zařízení, ale ne déle než 30 měsíců od data výroby zařízení. Životnost zařízení společnosti PocketBook činí 36 měsíců od data nákupu zařízení, ale ne déle než 42 měsíců od data výroby zařízení.

Záruční lhůta pro baterie činí 6 měsíců od data výroby zařízení nebo od data výměny baterie. Životnost baterie činí 6 měsíců.

Výkon baterií vyrobených lithium-iontovou technologií závisí na počtu cyklů nabití a vybití, podmínkách používání (teplotě, proudu) a na délce skladování. Lithium-iontové baterie mají nejčastěji omezený počet nabití a vybití a s každým tímto cyklem se snižuje kapacita baterie. Zkracování doby činnosti zařízení na baterii je proto běžné vlivem přirozeného opotřebení.

Záruční lhůta pro příslušenství k zařízení PocketBook činí 6 měsíců od data zakoupení. Životnost příslušenství k zařízení PocketBook činí 6 měsíců od data zakoupení.

Kryty nebo pouzdra na zařízení zajišťují ochrannou funkci; nemohou však zcela zabránit možnému poškození působením různých mechanických vlivů, pádů, nárazů, tlaku, zauzlení, ohybů apod.

Servisní středisko společnosti PocketBook za účelem určení zbývající záruční lhůty v databázi zařízení společnosti PocketBook ověří dobu, která uplynula od data výroby zařízení.

Bude-li tato doba delší než 24 měsíců, servisní středisko společnosti PocketBook určí první den záruční lhůty od data zakoupení uvedeného v dokumentu poskytnutém spotřebitelem, který potvrzuje nákup: pokladní doklad (prodejní doklad, dodací list) nebo jiný doklad potvrzující nákup, který musí obsahovat datum nákupu, název modelu, sériové číslo a podpis a razítko prodávajícího.

Jestliže spotřebitel žádný z dokladů potvrzujících koupi nepředloží nebo pokud poskytnuté doklady obsahují neúplné nebo nepřesné informace, počítá se počátek záruční doby od data výroby zařízení, které je vytištěno na maloobchodním balení zařízení a je též zašifrováno v sériovém čísle zařízení.

Pokud záruční doba počínající datem výroby zařízení uplynula, je společnost PocketBook oprávněna odmítnout poskytnutí záručního servisu.

Společnost PocketBook je oprávněna neprovádět mimozáruční nebo pozáruční servis zařízení, u nichž uplynula doba životnosti. Servis může být poskytnut i pro zařízení, jejichž životnost již uplynula, pokud je toho servisní středisko technicky schopno.

Omezení a výjimky

Společnost PocketBook neodpovídá za škody přesahující náklady na zakoupení zařízení, jakož ani za jakoukoli ztrátu možnosti provozu, ztrátu času, nepříjemnosti, obchodní ztráty, ušlý zisk nebo úspory, jiné náhodné, zvláštní nebo nepřímé ztráty, pokuty nebo právní náklady vyplývající z poruchy nebo nemožnosti používat zařízení.

Tato omezená záruka nepokrývá a nevztahuje se na následující případy:

1. kabely, adaptéry a příslušenství dodávané se zařízením,

2. přirozené opotřebení nebo kosmetické vady (odřeniny, škrábance, skvrny, změny zbarvení nebo otěr povrchů či speciálních nátěrů, promáčkliny, vrypy, důsledky působení chemických látek, zdravotnických či kosmetických produktů atd.),

3. integritu a obnovu dat, nastavení, uživatelských profilů, souborů nebo programů,

4. škody v důsledku připojení zařízení k nekompatibilním portům, konektorům či zdrojům napájení a dále v důsledku poklesů napětí apod.,

5. vady vzniklé zákrokem třetí strany (opravou, instalací a/nebo výměnou komponent zařízení nebo softwaru a dále působením malwaru nebo virů),

6. škody a vady vzniklé porušením pokynů pro použití popsaných v uživatelské příručce a dále nesprávným či nevhodným použitím zařízení,

7. škody a vady vzniklé používáním zařízení společně s jiným než originálním příslušenstvím či s jinými produkty třetích stran,

8. škody a vady vzniklé vniknutím jakýchkoli kapalin do pouzdra zařízení nebo ponořením zařízení do kapaliny,*

*Některé modely zařízení odpovídají určité třídě ochrany proti vlhkosti. Další informace o ochraně zařízení proti vlhkosti naleznete v uživatelské příručce ke svému modelu nebo v popisu zařízení na webových stránkách www.pocketbook.ch v sekci „Podpora“ pro zemi, v níž bylo zařízení zakoupeno.

9. mechanické škody včetně skrytých škod vlivem působení látek a předmětů třetích stran a dále vlivem pádu či jiného mechanického nárazu (např. poškození obrazovky, slotu čtečky karet, portů nebo konektorů zařízení a dále prvků jeho pouzdra atp.),

10. stupňování a různé odstíny šedé v obrazech na displeji, což je vlastnost všech obrazovek založených na technologii elektronického inkoustu (E-Ink) a nejedná se o závadu,

11. případy, kdy počet „mrtvých“ pixelů (černých nebo svítících bodů) na obrazovce zařízení není vyšší než pět,

12. vzhled zvýrazněných oblastí na obrazovce zařízení, které jsou viditelné v různých úhlech při zapnutém podsvícení. Je to dáno vlastnostmi technologie výroby podsvícení a nejedná se o vadu zařízení,

13. rozdíl v odstínech světla na obrazovce zařízení při zapnutém podsvícení. Jedná se o charakteristický rys procesu výroby LED, který není ukazatelem špatné kvality zařízení nebo odchylky od deklarovaných specifikací,

14. výskyt stínů nebo oblastí s rozdílným jasem ve spodní části obrazovky zařízení při zapnutém podsvícení,

15. případy individuální nesnášenlivosti, podráždění, alergických a jiných reakcí těla na zařízení/příslušenství, prvky jeho pouzdra, vnitřní komponenty, nátěry či pachy.

Omezení záruky na software

Software („firmware“) zařízení se dodává „tak, jak je“. Společnost PocketBook nezaručuje správnou kvalitu, výkon a funkčnost softwaru třetích stran ani jeho kompatibilitu se softwarem společnosti PocketBook. Společnost PocketBook neposkytuje žádnou záruku, že software neobsahuje chyby či závady. Společnost PocketBook nezaručuje kompatibilitu hardwarových a softwarových produktů zařízení s hardwarem a softwarem, který není součástí zařízení, s výjimkou případů uvedených v uživatelské příručce. Společnost PocketBook nezaručuje vhodnost softwaru pro uživatelem definovaný účel ani nezaručuje, že software bude splňovat osobní požadavky a očekávání uživatele nebo analogie a standardy, které nejsou popsány v přiložené dokumentaci nebo na webových stránkách společnosti PocketBook.

Společnost PocketBook nezaručuje správné fungování softwaru s nesprávnými nebo poškozenými soubory a nenese odpovědnost za správné fungování souborů třetích stran.

Společnost PocketBook může podle vlastního uvážení v průběhu životnosti zařízení pravidelně vylepšovat a upravovat software („firmware“) zařízení a příležitostně vydávat nové verze softwaru („firmwaru“). Za účelem dosažení nejlepších uživatelských zkušeností se zařízením společnost PocketBook důrazně doporučuje používat nejnovější verze softwaru („firmwaru“), které jsou k dispozici k aktualizaci prostřednictvím Wi-Fi nebo na webových stránkách společnosti v sekci „Podpora“ pro vaši zemi.

Společnost PocketBook má právo dle vlastního uvážení rozhodnout o instalaci (přeinstalaci) a aktualizaci softwaru („firmwaru“) zařízení v rámci záručního a pozáručního servisu. Ve většině případů servisu a oprav zařízení je instalace (přeinstalace) nebo aktualizace softwaru („firmwaru“) povinnou a nezbytnou fází a nedílnou součástí technologického procesu servisu a oprav zařízení a další diagnostiky.

Společnost PocketBook ani servisní středisko nemohou zaručit další správnou funkci zařízení při použití dřívějších verzí softwaru („firmwaru“) a nenesou odpovědnost za správnou funkci zařízení v případě použití dřívějších verzí softwaru („firmwaru“). Odmítnutí uživatele nainstalovat (přeinstalovat) nebo aktualizovat software („firmware“) zařízení se považuje za odmítnutí záručního servisu zařízení ze strany uživatele.

Aa HD